Kết quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nhiệm vụ, giải pháp năm 2024.1. Những khó khăn, thách thức trong năm qua:Năm 2023, tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức nhưng nền kinh tế nước ta vẫn tiếp tục ...