Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử
37 người đã bình chọn
 Liên kết website
Thống kê: 16.828
Online: 33

Ngày 30-3, tại tỉnh Bắc Ninh, Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng Sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ tư, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hội nghị có chủ đề "Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động lấy ý kiến tín nhiệm và tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh". Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dự, chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo cơ quan của Quốc hội; đại diện một số bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội và lãnh đạo Thường trực HĐND tỉnh các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ. Về phía tỉnh Quảng Ninh có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban và Văn phòng HĐND tỉnh.

Ngay sau bài phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Trưởng ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận các giải pháp nhằm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ, mối quan hệ, phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các cơ quan hữu quan; hoàn thiện quy định của pháp luật về cơ chế lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm; đối tượng được lấy phiếu tín nhiệm, thời điểm lấy phiếu đối với những người giữ chức vụ liên tục chưa đủ thời gian theo quy định, cách thức xác định tỷ lệ phiếu, quy định việc lấy phiếu tín nhiệm ở các cấp, các ngành định kỳ hoặc đột xuất như thế nào thì phù hợp… Đối với hoạt động tiếp công dân của HĐND và đại biểu HĐND, các đại biểu tập trung vào việc theo dõi, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, các giải pháp hạn chế việc khiếu nại vượt cấp, khiếu nại nhiều lần.

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả trong hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và tiếp công dân của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, trong đó đề cập nhiều đến tầm quan trọng của việc lấy phiếu tín nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND, do đó cần được triển khai một cách thận trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, quy định đảm bảo theo quy định của luật. Các tham luận cũng đề nghị Quốc hội sớm có văn bản thay thế Nghị quyết số 85/2014/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội và HĐND bầu hoặc phê chuẩn; cần có hướng dẫn cụ thể và thống nhất đảm bảo đúng luật Tổ chức chính quyền địa phương về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Đối với hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, các tham luận đã nêu lên thực trạng, kết quả, tồn tại, hạn chế, đề xuất một số giải pháp, kiến nghị như: cần xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc theo dõi quản lý, giải quyết đơn của công dân; bồi tập huấn chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm vê công tác tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể Luật tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Nghị quyết 759 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, đại biểu HĐND và bộ phận chuyên trách tham mưu trong việc giám sát các cơ quan hữu quan về công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; tăng cường hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu HĐND.

Lãnh đạo HĐND tỉnh Quảng Ninh dự hội nghị

Tại hội nghị này, Thường trực HĐND tỉnh đã có bài tham luận về Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”. Theo đó, trong năm 2017, các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong tỉnh đã tiếp 9.037 lượt công dân, tăng 57,4% so với cùng kỳ năm 2016 với 7.053 vụ việc tăng 81,1% so với cùng kỳ. Tổng số đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đã tiếp nhận, xử lý là 11.817 đơn, tăng 88% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do được giải quyết kịp thời nên không có vụ việc trở thành điểm nóng, kéo dài. Trong năm 2016-2017, Thường trực HĐND tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 791 đơn thư. Đến nay, đã có kết quả giải quyết đối với 345 đơn (đạt 82.9%). Để có được kết quả này là do có sự chỉ đạo của Thường trực HĐND trong việc triển khai, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động tiếp công dân; chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xử lý đơn thư; quan tâm đổi mới, tăng cường hoạt động giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cơ quan có thẩm quyền.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh còn có những tồn tại, hạn chế, như: Việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân của một số các đại biểu còn mức độ, có đại biểu chưa thực hiện trách nhiệm tiếp công dân; hiệu quả trong hoạt động tiếp công dân chưa cao; trong công tác xử lý đơn thư chủ yếu là chuyển đơn còn giám sát việc giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền chưa nhiều...

Qua thực tiễn hoạt động và những kết quả đã đạt được, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh đề xuất một số kiến nghị và giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân; xử lý đơn, thư khiếu nại tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh như: Đề nghị Quốc hội chỉ đạo tăng cường giám sát; tổng kết, đánh giá việc triển khai thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo (Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo); đề nghị Ban Công tác đại biểu, Ban Dân nguyện Quốc hội hàng năm cần duy trì tổ chức các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm hoạt động cho Thường trực, đại biểu và Văn phòng HĐND tỉnh nhằm tăng cường kỹ năng, nghiệp vụ cho đại biểu và Văn phòng HĐND tỉnh; đề nghị Văn phòng Quốc hội cần phối hợp với Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan sớm xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thống nhất từ Trung ương đến địa phương nhằm phục vụ tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ cho Thường trực, đại biểu và Văn phòng HĐND tỉnh trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những ý kiến, đóng góp của đại biểu, trong đó có nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực HĐND quán triệt đến từng vị đại biểu Hội đồng nhân dân, đến những người được lấy phiếu về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc và quy trình của việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Ban Công tác đại biểu phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố rà soát, hoàn thiện văn bản hướng dẫn về công tác lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội để cập nhật, bổ sung những quy định mới; các cấp ủy Đảng cần lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát để hoạt động lấy phiếu tín nhiệm chặt chẽ, thận trọng, đúng quy trình, quy định, dân chủ, khách quan, thực chất và đạt mục đích, yêu cầu đặt ra; làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đợt lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, nhất là đối với với các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình, hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết kiểm tra

Đối với việc tiếp công dân Thường trực, đại biểu Hội đồng nhân dân cần thực hiện tốt công tác giám sát hoạt động việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp, nhất là đối với với các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng, bức xúc, kéo dài chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa hợp tình, hợp lý, vi phạm trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết kiểm tra. Tăng cường và tổ chức thực hiện tốt việc giám sát chuyên đề giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định. Đồng thời cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các trường hợp khiếu nại, tố cáo do Thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyển đến. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và tham mưu cho việc giải quyết khiếu nại, tố cáo có phẩm chất đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, gỏi chuyên môn; tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung các quy định của pháp luật về tiếp công dân, trong đó có Nghị quyết số 759/2014/UBTVQH13 về hoạt động tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh Bắc Ninh trao cờ chuyển giao đăng cai tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hồng và Duyên hải Bắc Bộ lần thứ năm cho Thường trực HĐND tỉnh Thái Bình./.

Phạm Hà- Văn phòng HĐND tỉnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.